Start
sobota, 23 sierpnia 2014
LISTY KLAS I ROK SZKOLNY 2014/2015
Klasa 1a
Klasa 1b
Wychowawca: 
Monika Ignacik- Pacek
Wychowawca :
mgr Roma Stróżewska
1.Gnutek Maria Teresa
2.Górka Aleksandra Michalina
3.Konieczna Natalia Teresa
4.Korostyński Jakub Mikołaj
5.Kubowicz Jakub
6.Lewandowska Gabriela Ewa
7.Łuczak Nikola Oliwia
8.Ochwiejewicz Hubert
9.Rymarczyk Kacper Stanisław
10.Spichalska Katarzyna
11.Stawiska Olga Maria
12.Stojak Julia Samanta
13.Strzeszewski Kamil
14.Szlachetko Klaudia Beata
15.Środa Patryk
16.Twardosz Klaudia
17.Waszkiel Sebastian
18.Wirkowski Mateusz
19.Zajsz Krystian
20.Zaręba Milena Magdalena
21.Zaręba Natalia Zofia 
1.Banicki Patryk
2.Bezkorowajna Bernadeta Teresa
3.Boniek Rafał Grzegorz
4.Bosy Piotr
5.Deptuła Kacper
6.Franczyk Błażej Dawid
7.Januchowski Radosław Paweł
8.Konieczna Wiktoria Wiesława
9.Krysiak Martyna
10.Mania Maciej
11.Olejniczak Marcel Józef
12.Różycka Justyna Małgorzata
13.Siwa Oskar
14.Surowiec Bartosz
15.Szurko Laura
16.Szyszka Roksana Maria
17.Trumiński Wojciech Ryszard
18.Wisniewska Daria Helena
19.Wowczko Natalia Weronika
20.Zgódko Sandra Zuzanna
21.Żmojda Klaudia Maria
Klasa 1c
             Klasa 1d
Wychowawca:
mgr Janusz Śniadecki
Wychowawca:
mgr Maria Magdalena Pupkowska 
1.Baszuk Philipp
2.Baszko Michał
3.Bielewicz-Dubiec Emilia Janina
4.Brylska Julia
5.Gos Sebastian
6.Kamiński Kamil Krzysztof
7.Kowalska Wiktoria Julia
8.Kowalska Marta Joanna
9.Krzeszowska Klaudia Ewa
10. Lorczak Adam Jan
11. Lorencki Paweł Henryk
12. Mocarski Miłosz
13. Okleja Łukasz
14. Okleja Mateusz
15. Okraska Jakub
16. Orent Oliwier Tomasz
17. Rzeszot Dominika Ewa
18. Seroko Julia Katarzyna
19. Szczepanik Dominika Magdalena
20. Ulbrych Natalia Ewelina
21. Wojtkowiak Oliwia Klaudia 
1.Błaszczyk Sandra
2.Dańko Wiktoria Weromika
3.Dubiec Natasza Aleksandra
4.Gajdziński Mikołaj
5.Juraszek Dominik
6.Kasperowicz Jakub Zygmunt
7.Klebankiewicz Kornelia
8.Kownacka Weronika
9.Łobacz Kacper Roma
10.Malinowski Łukasz Artur
11. Kolczyńska Aleksandra Maria
12. Kotwica Izabela Aleksandra
13. Kołodziejski Jakub Paweł
14. Majchrzak Daniel Stanisław
15. Marek Karolina Martyna
16. Milewicz Aleksandra Jadwiga
17. Sawicki Marcel
18. Skibiński Patryk
19. Strzyżewska Paulina
20. Styrna Maksym Zenon
21.Tomaszyk Sebastian
22. Żłobińska Weronika Danuta
23. Żywanowska Aneta
  
  
EGZAMINY POPRAWKOWE
poprawka.jpeg 

Egzamin poprawkowy z matematyki 25 sierpnia 2014 r. (poniedziałek) godz. 9:00, sala nr 8

Egzamin poprawkowy z j. polskiego, historii, j. angielskiego i wych. fizycznego26 sierpnia 2014 r. (wtorek) godz. 9:00, sala nr 8

Aby uczniowie mogli przystąpić do egzaminów poprawkowych, ich rodzice muszą złożyć w sekretariacie szkoły odpowiedni wniosek.

Danuta Malińska

WYPRAWKA SZKOLNA W ROKU 2014
WYPRAWKA SZKOLNA w roku szkolnym 2014/2015

W związku z ogłoszeniem rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna" oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 600/VI/2014 Burmistrza Skwierzyny z dnia 6 sierpnia 2014 r. informujemy, iż do piątku 05 września 2014 r. rodzice uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę wklasach II, III i VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum),jak i rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego mogą otrzymać pomoc wformie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego. Pomoc przysługuje uczniom:
  1. pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 539 zł netto
  2. pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń (liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów uprawnionych do pomocy finansowej tj. uczniów w kasach II, III i VI szkoły podstawowej i klasie III szkoły ponadgimnazjalnej)
  3. uczniom:
1) słabowidzącym, 2) niesłyszącym, 3) słabosłyszącym, 4) z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją , 5) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 6) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znaczącym, 7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, - posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I , gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jeżeli jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art.3 pkt.24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; są to w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów. Dofinansowanie do materiałów edukacyjnych nie przysługuje w/w uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do klasy I szkoły podstawowej w przypadku, gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika zapewnionego przez ministra ds. oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22 ad ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej społecznej. Zasady udzielania dofinansowania zakupu podręczników : Pomoc może być udzielona na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 sukcesywnie najpóźniej do dnia 5 września 2014 r. (Wnioski do pobrania w szkole lub ze strony internetowej UM w Skwierzynie) Dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji kliknij - czytaj więcej - aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia. W celu usprawnienia działań związanych z procedurą ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych Referat Spraw Społecznych opracował wzory wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników. Pliki do pobrania:
  • Załącznik nr 1 - wniosek
  • Załącznik nr 2 - wniosek
  • Załącznik nr 3 - wniosek
  • Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia
  • Zarządzenie nr 600/VI/2014 Burmistrza Skwierzyny w sprawie ustalenia terminu składania wniosków
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Skwierzyna


Szanowni Państwo, w związku z brakiem odwołań od decyzji do dnia 18.07.2014 r. poniżej przedstawimy listę rankingową gospodarstw domowych zakwalifikowanych do udziału w projekcie „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Skwierzyna”. Jednocześnie informujemy o obowiązkowym spotkaniu w dn. 31.07.2014 r o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie. Lista rankingowa gospodarstw domowych do projektu „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Skwierzyna”
Lp. Imię i nazwisko Wnioskodawcy Miejscowość
1 Białan Honorata Skwierzyna
2 Błaszczyk Anita Trzebiszewo/Skwierzyna
3 Brandys Justyna Skwierzyna
4 Broll Paulina Skwierzyna
5 Czajka Maria Skwierzyna
6 Dominas Beata Skwierzyna
7 Drapała Stanisława Skwierzyna
8 Ganobis Brygida Trzebiszewo
9 Góra Luiza Beata Skwierzyna
10 Grzywińska Beata Skwierzyna
11 Hellmut Bogumiła Trzebiszewo
12 Łyskawińska Izabela Skwierzyna
13 Majchrzak Marcin Skwierzyna
14 Maleszczuk Teresa Skwierzyna
15 Marciniak Jolanta Skwierzyna
16 Mesjasz Mariola Skwierzyna
17 Mokrzycka Agnieszka Skwierzyna
18 Mruk Dawid Świniary
19 Muranowicz Wanda Skwierzyna
20 Rybacka Małgorzata Gościnowo
21 Sacharczyk Joanna Skwierzyna
22 Skrzypczak Halina Skwierzyna
23 Sławińska Edyta Świniary
24 Styk Agnieszka Skwierzyna
25 Szewczyk Piotr Skwierzyna
26 Szyszka Beata Skwierzyna
27 Śliwińska Renata Skwierzyna
28 Świniarski Sławomir Skwierzyna
29 Wik Helena Skwierzyna
30 Źrółko Justyna Skwierzyna
 
REKRUTACJA 2014/2015
thumb_images.jpeg 
Wszyscy kandydaci do Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Skwierzynie, którzy w roku szkolnym 2013/2014 są absolwentami Zespołu Edukacyjnego i Szkoły Podstawowej w Murzynowie, zostali przyjeci do klasy I gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015.
Listy uczniów z podziałem na klasy zostaną opublikowane dnia 22 sierpnia b. r.
Wszystkim naszym nowym uczniom życzymy udanych wakacji i zapraszamy 1 września na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
                                                                                Dyrekcja
ZJAZD W GIMNAZJUM
thumb_abs.jpg 
07 czerwca 2014 roku odbył się w Gimnazjum zjazd absolwentów *Rocznik 1981*, klasy A skwierzyńskiej podstawówki. Dla nas wszystkich-mówią absolwenci- była to doskonała okazja, żeby po latach odwiedzić mury naszej starej” Czerwonki” i spotkać się z koleżankami i kolegami z dziecięcych lat. Wszyscy z radością , wzruszeniem i nieskrywanymi emocjami rozpoznawali się, witali, by później wspominać swoje przeżycia związane ze szkołą. Zwiedzane „stare” klasy odkrywały w nas na nowo burzę wspomnień lekcji, nauczycieli i niejednokrotnie zabawnych sytuacji związanych z tamtymi czasami.
Teraz po latach możemy powiedzieć, że tamte lekcje „matmy”, „śpiewu” czy „fizy” są dla nas niezapomnianymi wspomnieniami, o których można rozmawiać godzinami. Dzięki gościnności dyrekcji część oficjalna spotkania odbyła się w klasie. Rozpoczęły ją: wręczenie kwiatów i słowa podziękowania dla naszej wychowawczyni Leonii Kubaszewskiej, które w naszym imieniu wygłosił kolega Robert. A potem, przy kawie i ciastku… rozmawialiśmy….. wspominaliśmy…… ale było śmiechu przy oglądaniu fotografii szkolnych…. dziewczyny w kitkach…. ha ha…… wszyscy w fartuszkach szkolnych…. panowie bez brzuszków…… . Kartki z pamiętnika przywoływały zdarzenia i niezapomniane chwile …ojej …a te błędy ortograficzne….. łezki ze śmiechu i wzruszenia…. to były czasy……
Chwilo wróć….. chciałoby się powiedzieć……. Do zobaczenia wkrótce… tak sobie obiecaliśmy.
Absolwenci rocznik 1981.
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Effexor